Podatek od nieruchomości

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, działki bądź innych budynków, masz obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Nie jesteś pewien, czy ten podatek dotyczy Ciebie? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje.

Budujesz dom, a może kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę? Pamiętaj, że nieruchomości także podlegają opodatkowaniu. Sprawdź czy i kiedy musisz zapłacić podatek od nieruchomości oraz w jakim terminie. Dowiedz się, co podlega opodatkowaniu i jak rozliczać się w przypadku współwłasności.

Co podlega opodatkowaniu?

Podatki od nieruchomości obejmują kilka rodzajów nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane w postaci gruntów, budynków lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Formularz DN-1 służy do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DR-1, DL-1 wraz z załącznikami.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest:

 • powierzchnia gruntu (w m2 lub ha),
 • powierzchnia użytkowa budynku (m2),
 • wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek płaci:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny – osoba, która zarządza daną nieruchomością, ale nie jest właścicielem,
 • użytkownik wieczysty – osoba, która przez określony czas użytkuje nieruchomości i przyjmuje prawa właściciela,
 • posiadacz zależny, czyli dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Nie zapłaci go natomiast ten, kto posiada budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, tworzące gospodarstwo rolne i wykorzystywane tylko w ten sposób czy przeznaczone na specjalną produkcję rolną np. uprawę w szklarniach. Podatek od nieruchomości nie obejmuje natomiast emerytów, inwalidów I albo II grupy, a także osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niezdolnych do pracy, pod warunkiem, że są oni członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych – w tym przypadku zwolnienie dotyczy działek przyzagrodowych.

Terminy i dokumenty

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu lub rozpoczęciu użytkowania danej nieruchomości.

Przykład pierwszy

Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Przykład drugi

Zakończenie budowy budynku nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z dniem 1 stycznia 2020 r

Osoby fizyczne składają informację (IN-1) o nieruchomości na podstawie, której obliczany jest należny podatek. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje czy organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji (DN-1) i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Przyjazne Deklaracje umożliwiają automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Formularz DN-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część. Załącznik ZDN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Płatności

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach:

 • do 15 marca - pierwsza rata,
 • 15 maja - druga rata,
 • 15 września - trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego - ostatnia rata.

Osoby prawne płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych tj. do 15 dnia miesiąca aż do momentu wygaśnięcia obowiązku.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości**

Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

 • budynki gospodarcze (lub ich części), które służą działalności leśnej, rybackiej lub rolnej lub są położone na gruntach gospodarstw rolnych,
 • grunty lub budynki zarejestrowane jako zabytki i podlegają stałej konserwacji,
 • obiekty przeznaczone dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży np. stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje,
 • budynki i grunty położone na obszarach objętych ochroną, czyli parki narodowe lub rezerwaty przyrody,
 • grunty nieużyteczne, zadrzewione i zakrzewione,
 • obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową tj. grunty, altany lub budynki do 35 m2,
 • nieruchomości zajęte na prowadzenie działań organizacji pozarządowych,
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • publiczne i niepubliczne jednostki prowadzące działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej,
 • centra badawczo-rozwojowe.

Wyjątkiem od tych zwolnień są wszystkie budynki lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jak załatwić to najszybciej?

Jak się rozliczyć najwygodniej? Oczywiście online. Wypełniając stosowną deklarację przez Internet można zaoszczędzić czas i energię poświęcone na podróż do Urzędu. Używając kalkulatora deklaracji stawki zostaną dobrane automatycznie, a zeznania oraz opłacenia podatku od nieruchomości można również dokonać przez Internet. Wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Jak złożyć deklarację?

 1. Wypełnij deklarację dotyczącą Twojej nieruchomości.
 2. Dołącz dokument, który potwierdza nabycie obiektu (np. akt notarialny).
 3. Dostarcz powyższe dokumenty do Twojego urzędu (do urzędu, któremu podlegasz).
 4. Jeżeli jesteś osobą fizyczną i złożyłeś informację, musisz poczekać na decyzję z urzędu, aby zapłacić podatek. Osoby prawne płacą podatek wyliczony na podstawie złożonej deklaracji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do sekcji ABC podatków (znajdziesz tam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania).